Foreningens vedtægter

                     

 • § 1

stk. 1.            Foreningens navn er LIV I SUNDBY.

stk. 2.            Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

 • § 2

stk. 1.            Foreningens formål er at tilbyde kulturelle arrangementer i bred forstand for alle aldersgrupper i lokalområdet Sundby. Foreningen har hjemsted på Solvang Bibliotek.

 • § 3

stk. 1.            Som medlemmer optages enkeltpersoner. Institutioner, foreninger, virksomheder og organisationer, der vil virke i overensstemmelse med foreningens formål, kan også optages som medlemmer.

stk. 2.            Indmeldelse sker ved henvendelse til LIV I SUNDBY´s formand eller på Solvang Bibliotek. Medlemskabet er først gyldigt, når der er betalt årskontingent.

stk. 3.            Udmeldelse sker ved henvendelse til formand eller på Solvang Bibliotek med virkning fra næstfølgende regnskabsår.

stk. 4.            Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

stk. 5             Der gives medlemsrabat ved deltagelse i mange af foreningens arrangementer. Denne rabat gives også til medlemmers hjemmeboende børn under 18 år. Rabat gives kun til enkeltmedlemmer, ikke til foreningsmedlemmer og institutionsmedlemmer.

 • § 4

stk. 1.  Generalforsamlingen er LIV I SUNDBY´s højeste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned, og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne. Generalforsamlingsindkaldelsen lægges også på foreningens hjemmeside. Det reviderede regnskab og budgetforslaget for det kommende år lægges på hjemmesiden og kan desuden hentes på Solvang Bibliotek.

stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle enkeltmedlemmer, institutioner, virksomeder, foreninger og organisationer, der senest en uge inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Alle medlemmer har en stemme hver, også institutioner m.m. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Godkendelse af budget
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Stk 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dag før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes efter begæring af et medlem. Skriftlig afstemning anvendes altid ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end der skal vælges.

 • § 5

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring herom til formanden. Generalforsamlingen skal herefter afholdes 4 uger efter, at begæringen er kommet til formandens kendskab.

stk. 2 Indkaldelsesfristen er 2 uger.

 • § 6

stk 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 valgte bestyrelsesmedlemmer, samt en repræsentant fra Solvang Bibliotek, som er fast medlem af bestyrelsen. Denne repræsentant udpeges af bibliotekets ledelse.

stk 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Tillidsposterne gælder frem til næste generalforsamling.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver.

stk. 5. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder møderne.

stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

stk. 7. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

 • § 7

stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der fører medlemskartotek i samarbejde med et bestyrelsesmedlem.

stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 • § 8

stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse.

stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 • § 9

stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 del flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 • § 10

stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 del flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder aktiverne et kulturelt formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

 • § 11

stk. 1. Således vedtaget på LIV I SUNDBY’s stiftende generalforsamling den 10.02.1999 og ændret på ordinære generalforsamlinger den 05.02.2001, 19.02.2003, 28.02.2008, 28.02.2011, 29.02.2012 og 25.02.2014