Generalforsamling

Herunder finder du foreningens indkaldelse til generalforsamling 2019. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer finder du under de gældende vedtægter. Under indkaldelsen finder du et link til regnskabet for 2018.

København, den 28.1.2019

Kære Medlemmer

Vi sender jer hermed indkaldelse til Liv i Sundbys generalforsamling onsdag den 20.2.2019.

Liv i Sundby fylder i år 20 år. Siden den spæde start den 10.1.1999 er foreningen vokset og tilbyder nu en bred vifte af spændende arrangementer. Bestyrelsen er glad for den opbakning, vi får til arrangementerne fra både foreningens medlemmer og fra flere og flere uden for medlemskredsen.

Klokken 18.00, dvs. inden generalforsamlingen, inviteres foreningens medlemmer på smørrebrød.  Send en mail til livisundby@gmail.com senest den 13.2, hvis I ønsker at deltage i spisningen.

Det er nu tid til at betale kontingent for 2019. Kontingentet for 2019 er 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger. For at I kan stemme til generalforsamlingen, skal kontingentet betales senest den 13.2.2019.

Alle opfordres til at betale via elektronisk overførsel. Har I ikke mulighed for det, kan kontingentet dog også betales kontant på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et arrangement.

Foreningens kontonummer er 1551-0060028826. Husk at påføre navn og e-mailadresse på indbetalingen. Til orientering for institutionsmedlemmer oplyses, at Liv i Sundbys CVR-nummer er 32173861 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 20.2.2019 kl. 19.00 på Solvang Bibliotek, Remisevej 14.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget 2019
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020
  6. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen vedlagt
  7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Foreningens reviderede regnskab for 2018 vil blive lagt på hjemmesiden nogle dage før generalforsamlingen og kan desuden hentes på Solvang Bibliotek. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 10. februar. Forslag sendes til foreningens formand, Sanne Jaensch, livisundby@gmail.com

 Bestyrelsen består for tiden af følgende personer:

Formand                                                   Sanne Jaensch

Næstformand                                           Sara Fiil

Kasserer                                                    Bente Vedel Larsen

Bestyrelsesmedlemmer                             Leif Hermann

Povl Rasmussen

Ilona Rasmussen

Morten Findstrøm

Mads Bluhm

Johan Ejlersen Fournaise

Suppleant, 1                                              Vakant

Suppleant, 2                                              Vakant

Bestyrelsesmedlem Per Frederiksen afgik ved døden 18. januar, hvorefter suppleant Ilona Rasmussen indtrådte i bestyrelsen på hans plads.

På valg er Sanne Jaensch, Sara Fiil og Leif Hermann. Leif Hermann genopstiller ikke. Sanne Jaensch og Sara Fiil genopstiller.

Morten Findstrøm, Mads Bluhm og Johan Ejlersen Fournaise, som alle er ansatte på Ørestad og Solvang Biblioteker, beklæder Solvang Biblioteks bestyrelsespost og er ikke på valg.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §4, stk. 3, have betalt forfaldent kontingent senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 13. februar.

Referatet af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside og vil desuden kunne hentes på Solvang Bibliotek.

På bestyrelsens vegne

Sanne Jaensch (Formand)

Årsregnskab-2018