Generalforsamling

Kulturforeningen LIV i SUNDBY

Generalforsamling onsdag den 20. februar 2019 på Solvang Bibliotek

Referat

1. Foreningens formand, Sanne Jaensch, bød velkommen til Liv i Sundbys generalforsamling 2019. 23 medlemmer deltog.1. Ingrid Slott blev valgt til dirigent og Bente Vedel Larsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere. Stemmetællere blev Eleonora Lewandowski og Povl Rasmussen.

3. Bestyrelsens beretning:

Foreningens formand, Sanne Jaensch, aflagde beretning for arbejdet i det forløbne år. Sanne sagde:

“D. 10 feb 1999 blev kulturforeningen Liv i Sundby stiftet, så derfor kan foreningen i år fejre 20 års jubilæum. Vi føler i bestyrelsen, at foreningen udvikler sig fra sæson til sæson, og vi håber at den fortsat kan bidrage med nogle gode oplevelser. Faktisk er det kun Bente, som har været med fra starten og hendes indsats er stadig uundværlig. Bente, du har et stort lokalt kendskab og berøringsflade, som gavner foreningen meget. Tak for alle de timer, du bruger på Liv i Sundby.

Vi har modtaget en uundværlig økonomisk støtte fra Amager Vest Lokaludvalg. Det ville være meget svært for os at eksistere uden den. Støtten giver os mere arbejdsro, så vi kan bruge de fleste kræfter på arrangementerne. Tusind tak for det.

Solvang Bibliotek skal også have en tak for husly og medarbejdertimer. Dette er også en uundværlig hjælp for os, og især når hjælpen er så inspirerende og vidende, specielt på de sociale medier og teknisk kunnen.

Udover støtte fra Amager Vest Lokaludvalg, samarbejder vi også med Solvang Kirke, Amar:litt, Partnerskabet, Sundholm8, Aktivitetscentret Peder Lykke Centret. Vi er meget taknemmelige for jeres støtte og brug af jeres lokaler. Det er dejligt at komme rundt omkring i lokalsamfundet. Når vi skal planlægge, hvor vores arrangementer skal foregå, er det et privilegie at have flere steder at vælge imellem. Vi kan altid finde et passende lokale til vores arrangement.

Til medlemmerne af Liv i Sundby skal der også lyde en tak. Jeres støtte er grundlaget i foreningen. Vi kunne ikke eksistere uden jer, og vi håber i fremtiden at kunne tiltrække flere medlemmer. Det vil vi arbejde på de kommende sæsoner. Jeres økonomiske bidrag er vigtig, da det er vores eneste direkte indtægtskilde.

Som I nok ved, er Per Frederiksen desværre pludselig død. Det berører os dybt og vores tanker går til hans nærmeste. Per var altid god for at se tingene fra en anden vinkel end man selv havde tænkt og det vil vi savne meget. Til vores held har Ilona valgt at stille op til bestyrelsen i stedet og det er vi meget glade for.

Desværre har Leif meldt ud, at han trækker sig fra bestyrelsen i år, og det er vi meget kede af. Det har været skønt og lærerigt at lære Leif at kende og lytte til hans vise ord og altid gode holdninger.

Der skal også lyde en tak til Bjørka og Hanne, som fortsat hjælper til, selvom I ikke længere er i bestyrelsen. Det er altid dejligt at se jer.

Som ny formand er jeg meget taknemmelig for bestyrelsens hjælp og store arbejde, som alle bidrager med. Alle tager ansvar og er gode til at komme med ideer og hjælpe hinanden. Det sætter jeg meget pris på og det gør det nemmere at passe dette hverv. Især når man har fuldtidsarbejde og familie ved siden af, som også skal passes.

Vi prøver, når vi planlægger en ny sæson, at række ud til flest mulige interesser og forskellige aldersgrupper. Sjovt er det, hvis vi i samme arrangement kan blande aldersgrupperne og det lykkedes med Kongerækken, Vulkanforedraget, Dennis Jürgensen og julekagebagning.

Med et tilbageblik på årets arrangementer må vi jo sande at kendte tiltrækker flere tilhørere. Især Maren Uthaug, Anna Grue og Anne Lise Marstrand-Jørgensen tiltrak mange.

Vores børneteaterforestillinger er næsten også altid udsolgte. Det er dejligt med denne opbakning fra forældrene.

I det forgangne år har vi også fået undervisning i tango og lyttet til Copenhagen Klezmer Trio og danset til swingmusik.

Vores ture er næsten også altid udsolgte. Vi var i det forgangne år på rundvisning på Københavns Fængslers Museum, Davids Samling, Den blå Planet og Politimuseet. Desværre måtte vi aflyse foredraget om Hammershøi pga af sygdom. Men det kommer igen på i efterårets program.

Nu er det ikke, fordi jeg skal nævne alle vore arrangementer i 2018 for der var flere i efteråret end vi plejer at lave. Jeg nævner dem for at belyse, hvor forskellige de er. Der er noget for enhver smag. Og vi føler, at vi også kommer bredere ud, også over broerne. Når jeg har spurgt, hvor folk kommer fra, var det Roskilde, Tåstrup, Nørrebro, Hellerup og selvfølgelig Amager.

Til gengæld føler vi også, at vi kan tillade os at lave arrangementer for det lidt smalle publikum. Noget lokalt. Noget, man ikke kan finde så mange steder og som måske kan give en anden oplevelse end forventet. For det er det, vi gerne vil. Give oplevelser og måske forståelse for mennesket, samfundet og vores historie til en pris, hvor de fleste kan være med. Og har I nogle ideer eller forslag, så lad os endelig vide det. For vi er her for jer. Tak for det forgangne år og vi ser frem til endnu et”.

Generalforsamlingens deltagere havde ingen kommentarer til beretningen, men flere havde forslag til fremtidige arrangementer i Liv i Sundby. Besøg af Lone Kühlmann, Solveig Bjørnestad og Minik Rosing, arrangement om Tintin og besøg på Langebro, hvor der både foregår noget over og under broen. Bestyrelsen lovede at tage disse forslag med i kommende sæsoners programplanlægning. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget 2019.

Foreningens kasserer, Bente Vedel Larsen, fortalte, at det ikke var lykkedes at lægge regnskabet på Liv i Sundbys hjemmeside inden generalforsamlingen, så derfor var det blevet sendt ud til medlemmerne via mail.

Bente fortalte, at det forløbne år havde været hendes første år som kasserer og takkede Hanne Iversen, foreningens hidtidige kasserer gennem mange år, for den hjælp, hun havde givet hele året. Herefter gentog Bente Sannes tak til Lokaludvalg Amager Vest for støtten til foreningens arrangementer.

Lokaludvalgets støtte gives som underskudsgaranti, så det er ikke altid, vi modtager hele det beløb, lokaludvalget har bevilget os, men årsagen hertil kan f.eks. være, at vi har større entreindtægter, end vi har budgetteret med, og det er jo kun godt, da det viser, at der er interesse for foreningens arrangementer. Netop i 2018 har entreindtægterne været større, end vi havde budgetteret med. F.eks. kom der rigtig mange til arrangementet med Maren Uthaug.

Herefter gennemgik Bente kort regnskabet. Foruden indtægterne fra lokaludvalget indeholder regnskabet mindre indtægter fra samarbejdspartnere, f.eks. Solvang Bibliotek, Partnerskabet, Foreningshuset Sundholm8 og Solvang Kirke. Den største udgiftspost er honorarer til kunstnere og foredragsholdere. Posten “Diverse aktiviteter” indeholder f.eks. udgifter til rundvisninger og transportudgifter til foredragsholdere.

Et medlem spurgte, hvad posten “Mellemregning” i Balancen i regnskabet 2017, som i 2018 er reduceret til 0, handlede om. Bente svarede, det er et “levn” fra Børnekulturpiloterne, som i sin tid blev startet af Liv i Sundby, men som nu er overført til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Denne post vil ikke fremover optræde på Liv i Sundbys regnskab.

Revisorerne Berit Bro og Max Bruun havde inden generalforsamlingen revideret regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingens deltagere.

Herefter fortalte Bente lidt om dette års budget og understregede, at der i forbindelse med budgetlægningen er skelet til regnskabet for 2018.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet er i 2020 således 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger.

6. Behandling af indkomne forslag.

Vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen var et vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen. Leif Hermann gennemgik dette og mindede om, at bare man ønsker at flytte et komma i en forenings vedtægter, skal det besluttes på en generalforsamling. Leif fortalte, at årsagen til dette vedtægtsændringsforslag er, at der i de hidtidige vedtægter står, at generalforsamlingen skal godkende budgettet. Dette er imidlertid ukorrekt, idet man ikke kan stemme om et budget men kun tage det til efterretning. På en tidligere generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen til en kommende generalforsamling skulle stille vedtægtsændringsforslag, således at punktet kan ændres. Derfor foreslår bestyrelsen, at der i stedet for en godkendelse af budgettet fremover bliver tale om en orientering om det.

Leif fortalte, at bestyrelsen desuden har valgt at foreslå en række mindre ændringer i vedtægterne for at gøre disse mere tidssvarende.

Vedtægtsændringsforslaget blev vedtaget uden diskussion.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år.

Sanne Jaensch og Sara Fiil blev genvalgt. Leif Hermann genopstillede ikke, og i stedet blev Hanne Degnbol valgt for to år. Ove Johansen blev valgt som suppleant nr. 1 og Trine Billum som suppleant nr. 2

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne Max Bruun og Berit Bro blev genvalgt til revisorer, og Kirsten Fischer blev genvalgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Leif Hermann takkede for gode år i bestyrelsen og fremhævede Bente som krumtappen i en velfungerende motor. Herefter takkede Sanne Leif for hans indsats i bestyrelsen og overrakte ham nogle flasker som tak.

Bente opfordrede på vegne af Ulla Støvelbæk, som havde måttet sende afbud til denne generalforsamling, alle til at deltage i et møde på Solvang Bibliotek næste dag.

Dirigent Ingrid afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Sanne takkede Ingrid for god ledelse af generalforsamlingen og alle tilstedeværende for deltagelsen.

Bente Vedel Larsen Ingrid Slott
Referent Dirigent

Herunder finder du foreningens indkaldelse til generalforsamling 2019. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer finder du under de gældende vedtægter. Under indkaldelsen finder du et link til regnskabet for 2018.

København, den 28.1.2019

Kære Medlemmer

Vi sender jer hermed indkaldelse til Liv i Sundbys generalforsamling onsdag den 20.2.2019.

Liv i Sundby fylder i år 20 år. Siden den spæde start den 10.1.1999 er foreningen vokset og tilbyder nu en bred vifte af spændende arrangementer. Bestyrelsen er glad for den opbakning, vi får til arrangementerne fra både foreningens medlemmer og fra flere og flere uden for medlemskredsen.

Klokken 18.00, dvs. inden generalforsamlingen, inviteres foreningens medlemmer på smørrebrød.  Send en mail til livisundby@gmail.com senest den 13.2, hvis I ønsker at deltage i spisningen.

Det er nu tid til at betale kontingent for 2019. Kontingentet for 2019 er 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger. For at I kan stemme til generalforsamlingen, skal kontingentet betales senest den 13.2.2019.

Alle opfordres til at betale via elektronisk overførsel. Har I ikke mulighed for det, kan kontingentet dog også betales kontant på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et arrangement.

Foreningens kontonummer er 1551-0060028826. Husk at påføre navn og e-mailadresse på indbetalingen. Til orientering for institutionsmedlemmer oplyses, at Liv i Sundbys CVR-nummer er 32173861 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 20.2.2019 kl. 19.00 på Solvang Bibliotek, Remisevej 14.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget 2019
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020
  6. Behandling af indkomne forslag. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen vedlagt
  7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Foreningens reviderede regnskab for 2018 vil blive lagt på hjemmesiden nogle dage før generalforsamlingen og kan desuden hentes på Solvang Bibliotek. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 10. februar. Forslag sendes til foreningens formand, Sanne Jaensch, livisundby@gmail.com

 Bestyrelsen består for tiden af følgende personer:

Formand                                                   Sanne Jaensch

Næstformand                                           Sara Fiil

Kasserer                                                    Bente Vedel Larsen

Bestyrelsesmedlemmer                             Leif Hermann

Povl Rasmussen

Ilona Rasmussen

Morten Findstrøm

Mads Bluhm

Johan Ejlersen Fournaise

Suppleant, 1                                              Vakant

Suppleant, 2                                              Vakant

Bestyrelsesmedlem Per Frederiksen afgik ved døden 18. januar, hvorefter suppleant Ilona Rasmussen indtrådte i bestyrelsen på hans plads.

På valg er Sanne Jaensch, Sara Fiil og Leif Hermann. Leif Hermann genopstiller ikke. Sanne Jaensch og Sara Fiil genopstiller.

Morten Findstrøm, Mads Bluhm og Johan Ejlersen Fournaise, som alle er ansatte på Ørestad og Solvang Biblioteker, beklæder Solvang Biblioteks bestyrelsespost og er ikke på valg.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §4, stk. 3, have betalt forfaldent kontingent senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 13. februar.

Referatet af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside og vil desuden kunne hentes på Solvang Bibliotek.

På bestyrelsens vegne

Sanne Jaensch (Formand)

Årsregnskab-2018