Generalforsamlingsreferater

 

Generalforsamling onsdag den 7.3.2018 på Solvang Bibliotek

Referat 

Foreningens formand, Bjørka Schandorff, bød velkommen til Liv i Sundbys generalforsamling 2018. 17 medlemmer deltog.

1. Valg af dirigent og referent.
Ingrid Slott blev valgt til dirigent og Bente Vedel Larsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dog gjorde hun opmærksom på, at den afholdtes den 7.3, hvor den ifølge foreningens vedtægter skulle have være afholdt inden udgangen af februar. Ingen protesterede dog herimod.

 1. Valg af stemmetællere.
  Stemmetællere blev Sanne Jaensch og Marianne Tvarnø.
 1. Bestyrelsens beretning.
  Foreningens formand, Bjørka Schandorff, aflagde beretning for arbejdet i 2017. 

”Den 10. februar 1999 stiftedes kulturforeningen Liv i Sundby, og siden da er foreningens aktiviteter blevet flere og flere, både fordi vi har haft nogle gode og aktive bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst flere samarbejdspartnere.

Økonomisk må vi især takke Amager Vest Lokaludvalg, som trofast har støttet foreningen gennem årene og Solvang Bibliotek, som har givet husly og medarbejdertimer, alt sammen noget, der har muliggjort det, som foreningen har opnået indtil nu.

Men også samarbejdet med Solvang Kirke, Amar:litt, Frivillighuset Sundholm8 og Aktivitetscentret Peder Lykke Centret har vi haft glæde af, og på det sidste har vi i programmet medtaget nogle eftermiddagsarrangementer, der især er henvendt til ældre og som især handler om Amager. Disse er arrangeret af Solvang Bibliotek og Partnerskabet og støttet af AVLU. 

Noget af det, bestyrelsen lægger vægt på er, at vore arrangementer kan række ud til alle aldersgrupper, og det synes vi lykkes bedre og bedre. 

Hvad der især er godt for arbejdet er, at der i løbet af de seneste år er kommet flere yngre deltagere til vores arrangementer, og mon ikke det bl.a. skyldes, at der er kommet flere yngre kræfter til i bestyrelsen med nye ideer, der rammer rigtig bredt. Det er vi i hvert fald glade for. Det er derfor et stort ønske for bestyrelsen at yngre kræfter også vil melde sig og deltage i arbejdet.

Når vi ser tilbage på årets program, er det tydeligt, at arrangementer med eller om kendte personer er det, der trækker allermest. I 2017 var det Knud Foldschack, Willy Jønsson, koncertforedraget om Johnny Cash, koncerten med Fangekoret, Jesper Theilgaard og Jesper Wung Sung. Turen til udstillingen om Flemming Quist Møller måtte aflyses på grund af manglende tilslutning, men ellers er der faktisk altid fuldt hus til udflugterne, som også ofte har ventelister, da her tit er begrænset deltagerantal. Foredragene med mindre kendte personer tiltrækker for det meste mellem 20 og 40 deltagere. 

Da vi jo omtaler os selv som en ’matrikelløs’ forening med base på Solvang Bibliotek, er det meget positivt at konstatere, at også de arrangementer, der lægges andre steder fx på Ørestad Bibliotek eller i Foreningshuset Sundholm8 ikke forhindrer folk i at finde frem. Det har været lidt udfordrende for nogen at finde frem til kirkesalen på Sundholm, men ved at postere folk, der kan vise vej er det gået ret fint, og de fleste synes, at det er et interessant sted at komme hen.

Hver sæson, når det nye program skal planlægges, er det spændende om, vi kan leve op til den sidste sæson, men med glæde må vi konstatere, at vi ofte får at vide, at det nye program er endnu bedre, end det tidligere, og den ros tager vi til os i bestyrelsen. Det giver kræfter og lyst til det videre arbejde. 

Det glæder os meget, at folk synes godt om foreningens program, og vi er glade for den store tilslutning til de fleste arrangementer. Vi håber jo på fuldt hus hver gang, men det kan nok ikke lade sig gøre. Alle oplever vi at måtte tage et valg og et fravalg i ny og næ, for der er stor konkurrence på de kulturelle udbud i byen. 

Til gengæld skal der arbejdes på at øge medlemstallet, for det er ulige lettere at opnå økonomisk støtte, når vi selv kan stille med en egenbetaling, og vores eneste indkomst er medlemskontingentet.

Derfor, har I ideer til, hvordan vi får flere medlemmer, og til gode emner til arrangementer, må I gerne komme med forslag til bestyrelsen. Tal personligt med et bestyrelsesmedlem, eller send os en mail. Ikke alt kan lade sig gøre, men vi tager alt med i betragtning. I er også altid meget velkomne til at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet.

I dette forår har vi igen nogle rigtig kendte personer på programmet, og vi håber, at mange vil slutte op om disse arrangementer, men måske også forsøge at deltage i noget, de egentlig ikke havde forestillet sig at have lyst til at prøve. Fx er der flere arrangementer, hvor der er spisning inkluderet. Det giver et særligt nærvær og kan anbefales.

Som bekendt har der netop været nyvalg til lokaludvalgene, og det er os en glæde, at Niels Balling, som er opstillet for Liv i Sundby, er blevet genvalgt. Han er os en god ambassadør.

Til slut en tak fra bestyrelsen til vore trofaste medlemmer, der gennem årene har bakket foreningen op. Jer kan og vil vi ikke undvære.”  

Dirigenten bad herefter forsamlingen give sit bud på, hvordan foreningens får nye medlemmer. Et medlem opfordrede til, at man anbefaler Liv i Sundby til venner, naboer og sit øvrige netværk. Dirigenten bad ligeledes generalforsamlingens deltagere komme med forslag til arrangementer og til, hvorledes vi får lavet PR om disse. Et medlem foreslog, at vi sørger for at distribuere Liv i Sundbys programmer til lokalområdets mange haveforeninger samt sætter plakater op på disses opslagstavler.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

 1. Regnskabsaflæggelse.
  Foreningens kasserer, Hanne Iversen, gennemgik det reviderede regnskab:”Vi siger tak for de tilskud vi har modtaget i dette regnskabsår. Lokaludvalget kr. 114.985 samt fra Solvang og Ørestad Bibliotek etc. kr. 24.486. Kontingenter kr. 12.825 og entreindtægter kr. 32.795 ialt kr. 185.091! 

Vi går videre til udgifterne med en post som honorarer kr. 119.650 og aktiviteter som ex. ture etc. kr. 10.191,45, teater kr. 20.100 og programmer kr. 24.112,5

Og videre til statusposterne: Ses aktiver et tilgodehavende kr. 64.784,5 og beholdning i banken kr. 9.112,84 samt kassebeholdning kr. 594 udgør vores egenkapital kr. 74.491,34.”

Børnekulturpiloternes økonomi er nu endelig skilt ud fra Liv i Sundbys. Så med dette regnskab er det sidste gang, BKP figurerer i Liv i Sundbys regnskab. Årsagen til, at BKP er med i dette regnskab er, at vi har haft nogle mellemregninger, som skulle afsluttes. F.eks. har Solvang Bibliotek eftergivet Liv i Sundby et beløb. Det er årsagen til, at Liv i Sundby i 2017 er kommet ud med et mindre overskud. Et medlem ville vide, hvor mange medlemmer Liv i Sundby har nu. Svaret er 105.

Revisorerne Berit Bro og Max Bruun havde inden generalforsamlingen revideret regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingens deltagere.

 1. Forelæggelse af budget.

Hanne gennemgik det uddelte budgetforslag for 2018, og fortalte, at vi har skelet til regnskabet for 2017.

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet er i 2019 således 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger.

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til denne generalforsamling.

 1. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år. 

Per Frederiksen blev genvalgt. Povl Rasmussen og Bente Vedel Larsen blev valgt til bestyrelsen. Ilona Rasmussen blev valgt som suppleant nr. 1. Posten som suppleant nr. 2 er indtil videre vakant.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Revisorerne Max Bruun og Berit Bro blev genvalgt til revisorer, og Kirsten Fischer blev genvalgt til revisorsuppleant.
 1. Eventuelt.

Et medlem gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at Liv i Sundbys bestyrelsesmedlemmer gør tydeligt opmærksom på, hvor mailen kommer fra, når de sender mails til alle Liv i Sundbys medlemmer.

Herefter sagde Bente på vegne af hele foreningen tak til Hanne og Bjørka for deres kæmpestore arbejde for foreningen gennem mange år. Og takkede dem samtidig for deres tilsagn om også fremover at påtage sig frivillige opgaver for Liv i Sundby – dog i mindre omfang en tidligere.

Dirigent Ingrid afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Bjørka takkede Ingrid for god ledelse af generalforsamlingen og alle tilstedeværende for deltagelsen.

Bente Vedel Larsen                                                                             Ingrid Slott

Referent                                                                                               Dirigent

 

Generalforsamling mandag den 20. februar 2017 på Solvang Bibliotek

Referat

Foreningens formand, Bjørka Schandorff, bød velkommen til Liv i Sundbys generalforsamling 2017. 17 medlemmer deltog.

pkt. 1. Valg af dirigent og referent. Ingrid Slott blev valgt til dirigent og Bente Vedel Larsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere. Stemmetællere blev Eleonora Lewandowski og Marianne Tvarnø.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning. Foreningens formand, Bjørka Schandorff, aflagde beretning for arbejdet i det forløbne år. Bjørka indledte beretningen med at mindes Helmer Støvelbæk, som afgik ved døden i starten af august 2016. Helmer var med i Liv i Sundbys bestyrelse i mange år og var med sine mange forbindelser – ikke mindst til politikerne –, sit engagement og sin evne til at gennemskue og klarlægge problemer en ressource af dimension for Liv i Sundby. Da tanken om Børne-Kulturpiloterne opstod, så han straks sammen med Marianne Orby og Niels Balling mulighederne heri, og projektet, der dengang var planlagt som et 2-års forløb, har nu 9 år senere fået sine egne ben at stå på. Det var os i bestyrelsen en stor glæde, at han selv fik lov til at overdrage Børne-Kulturpiloterne til Solvang Bibliotek, hvor de nu er forankrede. Vi har meget at være Helmer taknemmelige for.

Som erstatning for Helmer indtrådte Bente, som var førstesuppleant, med al sin ekspertise og sin store arbejdskraft, og det er vi meget glade for.

Om årets arrangementer konstaterede Bjørka, at ”kendisser” trækker, og det gør også emner, der kan knyttes til lokalområdet, eller som er historiske. Derimod virker det, som om rejseforedrag ikke længere har den store interesse, så indtil videre har bestyrelsen tænkt at droppe dem. 

Vi fortsætter gerne med rundvisninger, men måtte konstatere, at der i efteråret ingen tilslutning var til turen til Immigrantmuseet i Farum. Hvilke grunde der kunne være hertil, om det var afstanden og transporten eller måske tidspunktet, da det lå en lørdag eftermiddag, kunne vi godt lide at få en tilbagemelding på.

Musikarrangementerne har været pænt besøgt, og det fungerer fint med musikarrangementer i kirkesalen på Sundholm. Solvang Kirkes koncerter, som vi har haft med i programmet, har haft rigtig god tilslutning, og dem vil vi fortsat gerne have med i programmet.

Tilslutningen til julearrangement var ikke ret stort. Der er måske for stor konkurrence og travlhed på dette tidspunkt.

Børnearrangementerne har som hidtil været velbesøgte – både teater og workshops, og det er rigtig godt.

Foruden de arrangementer, som vi har arrangeret i samarbejde med vore samarbejdspartnere, har vi også andres arrangementer med i vores program, når vi synes, de passer ind. Det giver også os reklame i andre sammenhænge. Men derfor oplever medlemmerne forskellige billetpriser. Medlemmerne får stadig rabat på Liv i Sundbys egne arrangementer. Arrangementer, som vi laver i samarbejde med andre, tager vi af praktiske grunde en enhedspris for. Og andres arrangementer har vi ingen indflydelse på. Der er dog stadig fordele ved at være medlem: Ud over medlemsrabatter på Liv i Sundbys egne arrangementer, får man programmet tilsendt, hvis man da ikke er så rar selv at hente det, og man får mails, hvis der er oplysninger, der er relevante, og som ikke står i programmet.

Liv i Sundby fortsætter det gode samarbejde med Solvang Kirke, Amar:litt, Dagcenteret i Peder Lykke Centret, Foreningshuset på Sundholm og Børne-Kulturpiloterne.

Bestyrelsesarbejdet fortsætter men på lidt ændrede vilkår, især efter at Bente ikke længere er ansat, men udelukkende frivillig. Solvang Biblioteks støtte til arbejdet i Liv i Sundby er vigtig, og vi forsøger at strukturere arbejdet i højere grad end tidligere bl.a. ved at definere, hvilke opgaver de tre bibliotekarer, der er tilknyttet os, kan påtage sig inden for den tid, de har til rådighed. Der bliver lagt større vægt på de frivilliges arbejde, og flere aftaler kommunikeres via mails, idet vi har erfaret, at mødeplanlægningen er blevet lidt vanskeligere (pensionister / arbejdende folk). Vi har nu i et år arbejdet med dette, og det falder langsomt på plads.

Bjørka afsluttede beretningen med en tak til Lokaludvalg Amager Vest for deres støtte, som er helt uundværlig for os. Hun takkede også alle, der lægger hus til foreningens arrangementer og er behjælpelige på mange måder samt også til alle de medlemmer, der støtter op om Liv i Sundbys arrangementer. Hun udtrykte et håb om, at foreningens nyudkomne forårsprogram lever op til medlemmernes forventninger.

Allersidst mindede hun på hele bestyrelsens vegne om, at hvis medlemmerne har idéer til arrangementer, og gerne selv vil gå aktivt ind i planlægningen og udførelsen af arrangementet sammen med et bestyrelsesmedlem, er de altid velkomne til at henvende sig.

Dirigenten bad herefter forsamlingen give sit bud på, hvorfor rejsearrangementer ikke længere er så attraktive. Et bud var, at det måske handler om, at sådanne arrangementer nu i høj grad udkonkurreres af fjernsynet.

På spørgsmålet om, hvorfor ingen havde ønsket at deltage i efterårets tur til Immigrantmuseet i Farum, var et svar, at der havde manglet information om, hvad det var for et sted. Hvis der havde været flere informationer om det i programmet, ville flere nok have fået lyst til at deltage. Hertil svarede Bjørka, at det kan være lidt svært at få alt med i programmet, fordi det nye layout ikke tillader så mange ord som der var plads til i de tidligere udgaver af programmet.. Men en mulighed kan være, at der lægges grundigere information på hjemmesiden, og at der sendes mails til medlemmerne med ekstra forklaring til de ting, som kræver grundigere omtale.

Herefter kom der en efterlysning af ”gammeldags” forfatterarrangementer. Dvs. besøg af en enkelt forfatter, hvor deltagerne har mulighed for at have en direkte dialog med vedkommende.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 Regnskabsaflæggelse. Foreningens kasserer, Hanne Iversen, gennemgik det reviderede regnskab.

Hanne gjorde opmærksom på, at det af resultatopgørelsen fremgår, hvor meget Liv i Sundby har været så heldige at få i tilskud.  Bl.a. har Lokaludvalget støttet med 125.000 kr. Andre tilskud er f.eks. fra FerieCamp / Foreningshuset / Partnerskabet etc. på tilsammen 33.700 kr. Kontingenterne er på 15.955 kr., og entreindtægterne på 38.606 kr. Total kr. 213.261.

Hanne understregede, at det er rigtig mange penge, som gør det muligt at fastholde den forholdsvise lille deltagerbetaling.

Hanne takkede for tilskuddene og gik over til at gennemgå udgifterne. Posten til honorarer på kr. 146.682 indeholder store og små honorarer til kunstnere, som i løbet af året har givet os mange dejlige oplevelser.

Diverse aktiviteter indeholder udgifter til børneteater og FerieCamp o.a., i alt kr. 37.888. Desuden beløber trykning af programmer sig til kr. 26.512.

Herefter gik Hanne over til at gennemgå statusposterne. Aktiverne viser en pæn beholdning i banken på kr. 136.137 og en kassebeholdning på kr. 188. I passiverne ses et lille underskud på kr.9.771, som sammen med sidste års egenkapital gør, at der ved årets slutning er en egenkapital på kr. 65.547.

Børnekulturpilotprojektet er formelt fra 1. januar 2016 en del af Solvang Biblioteks regnskab men teknisk dog først fra 1. marts 2016. Derfor er der en mellemregning også i dette regnskabsår.

Forsamlingen interesserede sig især for, hvad de enkelte honorarudgifter beløber sig til. Hanne fortalte, at der er stor forskel på, hvad de enkelte foredragsholdere skal have i honorar, og et medlem gjorde opmærksom på, at der evt. kan være en sammenhæng mellem de lidt større honorarudgifter i dette regnskabsår og de tilsvarende større entreindtægter.

Revisorerne Berit Bro og Max Bruun havde inden generalforsamlingen revideret regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingens deltagere.

 Pkt 5. Godkendelse af budget.

Dirigent Ingrid påpegede, at det er ukorrekt, at dette punkt hedder ”Godkendelse af budget”, idet man ikke kan stemme om et budget men kun tage det til efterretning. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil til næste generalforsamling stille vedtægtsændringsforslag, således at punktet kan ændres.

Hanne gennemgik det uddelte budgetforslag for 2017, og påpegede, at Liv i Sundby i år ikke har så mange penge til rådighed som tidligere, så budgetforslaget er lidt lavere end sidste år. Med hensyn til posten ”Tilskud Lokaludvalg Amager Vest” understregede hun, at vi indtil nu kun har fået tilsagn om tilskud til forårsprogrammet, dvs. halvdelen af det budgetterede beløb, men at hun håber, lokaludvalget også vil bevilge os det resterende beløb, når foreningens ansøgning vedr. efterårsprogrammet skal behandles.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet er i 2018 således 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger.

Pkt. 7. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til denne generalforsamling.

Pkt. 8. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år.  

Leif Hermann og Sara Fiil blev genvalgt. Sanne Jaensch blev nyvalgt til bestyrelsen. Bente Vedel Larsen blev valgt som suppleant nr. 1 og Sofie Bertolt Winther som suppleant nr. 2.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne Max Bruun og Berit Bro blev genvalgt til revisorer, og Kirsten Fischer blev genvalgt til revisorsuppleant

Pkt. 9. Eventuelt.

Kirsten Fischer mindede om, at der tidligere har været et samarbejde mellem Solvang Biblioteks læseklub og Liv i Sundby om, hvilke forfatterarrangementer, Liv i Sundby skulle arrangere, og foreslog, at dette samarbejde blev genoplivet. De tilstedeværende medlemmer af læseklubben gav tilsagn om, at de gerne vil komme med ideer til forfatterarrangementer.

Dirigent Ingrid afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Bjørka takkede Ingrid for god ledelse af generalforsamlingen og alle tilstedeværende for deltagelsen.

Bente Vedel Larsen                                                                             Ingrid Slott

Referent

 

 

 

 

Generalforsamling onsdag d. 22. februar 2016 på Solvang bibliotek, Referat

Foreningens formand, Bjørka Schandorff, bød velkommen til Liv i sundbys generalforsamling 2016. 22 medlemmer deltog.

Valg af dirigent og referent. Ingrid Slott blev valgt til dirigent og Bente Vedel Larsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere. Stemmetællere blev Eleonora Lewandowski og Marianne Tvarnø.

Bestyrelsens beretning. Foreningens formand, Bjørka Schandorff, aflagde beretning for arbejdet i det forløbne år. Beretningen er vedhæftet referatet.

Dirigenten bad herefter de tilstedeværende give udtryk for deres holdning til Liv i sundbys arrangementer. Ulla Støvelbæk sagde, at hun havde været til en fantastisk Jazzkoncert i Solvang Kirke i december, hvor Clara Vuusts jazzkvartet spillede. Ulla gav udtryk for, at Liv i Sundby fortsat skulle støtte op om kirkens koncertarrangementer. Helmer Støvelbæk fremhævede foreningens samarbejde med Foreningshuset på Sundholm og understregede, at Liv i Sundby efter hans mening er den mest netværksskabende forening i Amager Vest.

Kirsten Fischer roste foreningen for at udsende gode orienteringsmails til medlemmerne, hvorefter Bjørka spurgte, om de tilstedeværende var indforståede med, at hun også videresender mails om arrangementer fra andre arrangører. Det blev der nikket ja til.

Fra dirigenten kom en opfordring til medlemmerne om at sende deres eventuelle forslag til arrangementer til bestyrelsen samt en tak til Bente for hendes arbejde i Bestyrelsen.

Ulla Støvelbæk roste hele bestyrelsen, som efter hendes mening arbejder fantastisk godt. Herefter blev beretningen godkendt.

Regnskabsaflæggelse. Foreningens kasserer, hanne Iversen, gennemgik det reviderede regnskab og takakede for de tilskud, Liv i Sundby har fået forskellige steder fra. Der er tale om særdeles mange penge, som gør det muligt at fastholde den forholdsvis lille deltagerbetaling.

Hanne sagde, at man på resultatopgørelsen kan se, hvor meget vi har været heldige at få i tilskud. Lokaludvalget har givet 120.00 kr., og beløbet “Andre Tilskud” på 34.300 kr. indeholder bl.a. tilskud fra Forfattercentrum og FerieCamp.

Af udgifter nævnte Hanne en post til honorarer på 11o.188 kr. Denne post indeholder store og små honorarer til kunstnere, som i løbet af året har givet os mange dejlige oplevelser.

Hanne understregede, at Børne- og Unge-Kulturpilotprojektet er en aktivitet under Liv i Sundby, og at de to regnskaber derfor hører sammen og fremlægges samlet for generalforsamlingen.

Revisorerne Berit Bro og Max Bruun havde inden generalforsamlingen revideret regnskabet, og det blev godkendt af generalforsamlingens deltagere.

Godkendelse af budget. Hanne gennemgik det uddelte budgetforslag for 2016, og dette blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet er i 2017 således 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger.

Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til denne generalforsamling.

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år. Bjørka Schandorff, Hanne Iversen og Per Frederiksen blev genvalgt. Bente Vedel Larsen blev valgt som suppleant nr. 1 og Sanne Jaensch som suppleant nr. 2.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne Max Bruun og Berit Bro blev genvalgt til revisorer, og Kirsten Fischer blev genvalgt revisorsuppleant.

Eventuelt: Bruno Jacobsen ville gerne vide lidt mere om foreningen Amar:litt., og Niels Balling fortalte, at gruppen har eksistert nogle år, og at han har hjulpet til med at oprette foreningen. Bruno fortalte, at Amar:litt. har fået tilskud til nogle af sine arrangementer fra Lokaludvalg Amager Øst, som han selv er medlem af, og Bjørka fortalte, at Liv i Sundby snarest skal have et møde med repræsentanter for foreningen for at aftale, hvordan samarbejdet med dem skal foregå.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Bjørka takkede Ingrid for god ledelse af generalforsamlingen.

Underskrevet af Bente Vedel Larsen (referent) og Ingrid Slott (dirigent)


 

Liv i Sundby – Beretning for 2015

Selv om alt tilsyneladende er som det plejer i Liv i Sundby, er det kun udadtil. Hen ad vejen forandrer tingene sig. Det vil også ske her i 2016.

Men først et tilbageblik på 2015.

I løbet af året er der sket nogle ændringer. Nogle har ikke større betydning for vores arbejde i foreningen. Fx fik vores samarbejde med Fabrikkens Venner ikke lang levetid, idet den forening valgte at opløse sig selv. Vi fik dog gennemført et par fælles arrangementer, hvoraf det sidste var et meget interessant besøg på Rytmisk Konservatorium på Holmen. Vi har til gengæld fået gennemført en række arrangementer i samarbejde med Foreningshuset, som ligger på Sundholmsvej 8, og dette samarbejde fortsætter vi med. Andre ændringer vil jeg vende tilbage til.

Som I jo ved, lægges vore arrangementer forskellige steder i lokalområdet, og da vi i forbindelse med samarbejdet med Foreningshuset fik mulighed for at bruge kirkesalen på Sundholm, slog vi til, og det er et rigtig dejligt lokale, som er velegnet til musikforestillinger. Vi vil dog fortsat også bakke op om Solvang Kirkes gode koncerter, hvorfor vores program også her i foråret indeholder Solvang Kirkes koncert med Vor Frelsers Kantori, som kirken også havde besøg af sidste forår.  Ligeledes er vi glade for stadig også at kunne lægge arrangementer på Daghøjskolen og i Peder Lykke Centrets Café. Senest overvejer vi at indgå et samarbejde om forfatterarrangementer med den nystiftede Amar:litt.

Ørestad og Solvang Biblioteker er jo en enhed, og derfor er det naturligt, at Liv i Sundby samarbejder med Ørestad Bibliotek, som ellers har sit eget arrangementsprogram. I denne sæson har vi to fælles arrangementer, et foredrag med Matilde Kimer, som finder sted på Ørestad Bibliotek, og en quizzaften, som finder sted på Solvang Bibliotek. Disse to arrangementer er udviklet af Liv i Sundbys bestyrelse sammen med nogle ansatte på Ørestad Bibliotek. Medarrangør af sidstnævnte er desuden Partnerskabet i Urbanplanen. Desuden er et par af Ørestad Biblioteks egne arrangementer også kommet med i Liv i Sundbys program.

Det er en glæde, at alle arrangementer i 2015 kunne gennemføres som planlagt og nogle endda med rigtig god tilslutning. Kun forfatterarrangementet med Katrine Marie Guldager måtte aflyses. De arrangementer, hvor der er begrænset plads, har stort set haft fuldt hus. Børneteaterarrangementerne trækker for det meste fulde huse, og må da også siges at være nogle særdeles gode tilbud.

Vi har konstateret, at stadig flere vælger at købe billet i døren til de arrangementer, hvor der ikke er angivet et max deltagerantal. Det er for så vidt i orden, men da vi jo gerne vil sørge for en hyggelig stemning og for, at der kan være en kop kaffe til alle, vil vi opfordre til, at man bruger billetsystemet, da det giver os et overblik over, hvor mange deltagere, vi kan regne med. Man behøver ikke at skrive billetten ud, men kan have den på sin mobiltelefon. I forbindelse med det netop afholdte arrangement med Morten Pape viste det sig at være held i uheld, at vi måtte flytte det på grund af vandskade i Beboerhus Nord, for der er plads til mange flere i Beboerhus Øst. Vi havde ikke forventet, at der ville komme så mange, som der gjorde, nemlig hele 200, men vi fik plads til alle, også de, der kom i døren. Vi vil jo nødig skulle afvise nogen.

Børnekulturpiloternes arrangementer må siges at have haft fuld tilslutning. Forårets demokrati-spil bliver måske gentaget i en ny form på den kommende Urbanfestival. Turen til Møns Klint var med en fyldt bus, og trods udsigt til regn fik alle en dejlig dag, og regnen holdt sig væk det meste af tiden. Columbus-labyrinten var – som de tidligere labyrinter – en stor succes. Det er et utrolig flot og stort arbejde, der ligger bag, og den blev besøgt af rigtig mange børn og voksne. Foredraget, der gik forud for selve labyrinten, var så interessant, at vi har fået en opfordring om at gentage det, men det ligger ikke lige for, men det skal ikke hindre folk i at komme med forslag til arrangementer.

Børne- og Unge-Kulturpilotprojektet eksisterer nu på ottende år. Det har i nogle år været et ønske at få driften lagt i faste rammer og gerne finansieret af kommunen, der jo ikke har lagt skjul på, at man synes, det er et særdeles godt projekt. Efter mange lange og ihærdige og slidsomme forhandlinger fra styregruppens, og især fra Helmers og Ruths side, er det endelig lykkedes. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede den 17.12.2015 715.000 kr. til driften i 2016. Fra den 1. marts lægges Børnekulturpiloterne ind under Ørestad og Solvang Biblioteker. Herefter kan de to ansatte endelig få ordentlige ansættelsesforhold. Samtidig slipper Liv i Sundby projektet, som jo oprindelig kun var berammet til to år!! Foreningen vil dog stadig være repræsenteret i den støttegruppe, som fortsat følger arbejdet.

Og så tilbage til de ændringer, der er sket siden sidst. På biblioteket er der sket ændringer på personalesiden, og nogle af disse berører også Liv i Sundby. Fra nytår er Bente er gået på nedsat tid, og for at foreningen, også på denne post, kan forberede et generationsskifte, har hun meddelt, at hun ikke længere ønsker at være bibliotekets repræsentant i Liv i Sundbys bestyrelse. Biblioteket har endnu ikke udpeget en afløser for Bente, men det vil i den nærmeste fremtid blive afgjort, hvem det bliver. Da Bente både har haft arbejdstimer til arbejdet i Liv i Sundby og desuden også har arbejdet frivilligt i foreningen, vil hendes afløser fra biblioteket ikke komme til at overtage alle hendes arbejdsopgaver. Den nye bestyrelse vil i den kommende tid arbejde på, at arbejdet bliver tilrettelagt så rationelt som muligt og med en klarere arbejdsfordeling mellem ansatte og frivillige.

Heldigvis har Bente ikke helt tænkt sig at forlade Liv i Sundby, som hun jo var med til at starte i 1999. Vi har i bestyrelsen svært ved at se, hvordan vi kan undvære hende, da hun jo er den person, der har tjek på alt og alle, til stor glæde for os, hvilket vi ikke kan sige hende nok tak for. Hun har heldigvis indvilliget i at stille op til den ledige plads som suppleant, og det håber resten af bestyrelsen, at forsamlingen vil tilslutte sig.

Selv om samarbejdet mellem bibliotekspersonalet og Liv i Sundby kommer til at undergå forandringer, regner vi bestemt med at kunne fortsætte med at tilbyde et godt og fyldigt program fremover.  Liv i Sundbys bestyrelse er også fortsat repræsenteret lokalpolitisk, idet Niels Balling er indvalgt for foreningen i AVLU. Helmer Støvelbæk er valgt som vores repræsentant i Frivilligcenter Amager, hvor han også er formand, og Leif Herman repræsenterer os i SKMC.

Tak for den ros til programmet, der er kommet fra flere medlemmer. Det glæder os i bestyrelsen.

Til slut vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for solidt arbejde og gode debatter, samt biblioteket og dets personale for godt samarbejde og ikke mindst husly.