Generalforsamling

Kulturforeningen LIV i SUNDBY

Hermed indkaldes til Liv i Sundbys generalforsamling onsdag den 26.2.2020.

Klokken 18.00, dvs. inden generalforsamlingen, inviteres foreningens medlemmer på smørrebrød.  Send en mail til livisundby@gmail.com senest den 19.2, hvis I ønsker at deltage i spisningen.

Det er nu tid til at betale kontingent for 2020.

Kontingentet for 2020 er 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger. For at I kan stemme til generalforsamlingen, skal kontingentet betales senest onsdag den 19.2.2020.

Alle opfordres til at betale via elektronisk overførsel. Har I ikke mulighed for det, kan kontingentet dog også betales kontant på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et arrangement.

Foreningens kontonummer er 1551-0060028826. Husk at påføre navn og e-mailadresse på indbetalingen.

Til orientering for institutionsmedlemmer oplyses, at Liv i Sundbys CVR-nummer er 32173861.

________________________________________________________________________________

ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 26.2.2020 kl. 19.00 på Solvang Bibliotek, Remisevej 14.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget 2020
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Vend!

Foreningens reviderede regnskab for 2019 vil blive lagt på hjemmesiden nogle dage før generalforsamlingen og kan desuden hentes på Solvang Bibliotek.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 16. februar. Forslag sendes til foreningens formand, Sanne Jaensch, livisundby@gmail.com

Bestyrelsen består for tiden af følgende personer:

Formand                                                   Sanne Jaensch

Næstformand                                           Sara Fiil

Kasserer                                                    Bente Vedel Larsen

Bestyrelsesmedlemmer                             Povl Rasmussen

                                                                 Ilona Rasmussen

                                                                 Hanne Degnbol

                                                                 Morten Findstrøm

                                                                  Mads Bluhm

                                                                 Johan Ejlersen Fournaise

Suppleant, 1                                              Ove Johansen

Suppleant, 2                                              Trine Billum

På valg er Povl Rasmussen, Ilona Rasmussen og Bente Vedel Larsen. Alle tre genopstiller.

Morten Findstrøm, Mads Bluhm og Johan Ejlersen Fournaise, som alle er ansatte på Ørestad og Solvang Biblioteker, beklæder Solvang Biblioteks bestyrelsespost og er ikke på valg.

Suppleant Ove Johansen genopstiller ikke. Suppleant Trine Billum genopstiller.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §4, stk. 3, have betalt forfaldent kontingent senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 19. februar.

Referatet af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside og vil desuden kunne hentes på Solvang Bibliotek.

På bestyrelsens vegne

Sanne Jaensch, formand

        Kulturforeningen Liv i Sundby, Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2019
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 109817
Kontingenter 13200
Entreindtægter 44953
Ande indtægter 29000
Indtægter i alt 196970
Udgifter
Honorarer -130000
Diverse aktiviteter -29794
Teaterforestillinger -12080
Program -21657
Porto & IT-udg. -1828
Gebyrer -300
Kontingenter -300
Udgifter i alt -195959
Resultat 1011
Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2018
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 115323
Kontingenter 13700
Entreindtægter 50217
Andre indtægter 28827
Indtægter i alt 208067
Udgifter
Honorarer -123800
Diverse aktiviteter -18724,8
Teaterforestillinger -21542,6
Program -28375
Porto &IT-udg -1718
Gebyrer -346
Kontingenter -200
Udgifter i alt -194706
Resultat 13360,6
Balance Liv i Sundby 31. december 2019
Aktiver
Tilgodehavender 5.000
Danske Bank 83.204
Kassebeholdning 658
Aktiver i alt 88.862
Passiver
Egenkapital 01-01-19 87.851
Årets resultat 1.011
Egenkapital i alt 88.862
Passiver i alt 88.862
Balance Liv i Sundby 31. december 2018
Aktiver
Tilgodehavender 62625
Mellemregning 0
Danske Bank 24618
Kassebeholdning 608
Aktiver i alt 87851
Passiver
Egenkapital 01-01-18 74491
Årets resultat 13360
Egenkapital i alt 87851
Skyldige omkostninger 0
Passiver i alt 87851
På bestyrelsens vegne Sanne Jaensch
Formand
Bente Vedel Larsen
Kasserer
Revisorer Berit Bro Max Bruun