Vedtægter

§1

stk 1. Foreningens navn er Liv i Sundby

§2

stk. 1. Foreningens formål er at tilbyde kulturelle arrangementer i bred forstand for alle aldersgrupper i lokalområdet Sundby. Foreningen har hjemsted på Solvang Bibliotek, Københavns Kommune.

§3

stk. 1. Som medlemmer optages enkeltpersoner. Institutioner, foreninger, virksomheder og organisationer, der vil virke i overensstemmelse med foreningens formål, kan også optages som medlemmer.

stk. 2. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent på Liv i Sundbys bankkonto, ved henvendelse på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et af Liv i Sundbys arrangementer. Medlemskabet er først gyldigt, når der er betalt kontingent. Medlemskabet følger kalenderåret.

stk. 3. Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller på Solvang Bibliotek. Udmeldelsen har virkning fra kalenderårets udgang.

stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

stk. 5. Der gives medlemsrabat ved deltagelse i mange af foreningens arrangementer. Denne rabat gives også til medlemmers hjemmeboende børn under 18 år. Rabat gives kun til enkeltmedlemmer, ikke til foreningsmedlemmer og institutionsmedlemmer.

§ 4

stk. 1.  Generalforsamlingen er Liv i Sundbys øverste myndighed.

stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved e-mail eller brev til medlemmerne. Generalforsamlingsindkaldelsen lægges på foreningens hjemmeside. Det reviderede regnskab for det forløbne år lægges tillige på foreningens hjemmeside.

stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle enkeltmedlemmer, institutioner, foreninger, virksomheder og organisationer, der senest en uge inden generalforsamlingen har betalt forfaldent kontingent. Alle medlemmer har en stemme hver. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Regnskabsaflæggelse og orientering om budget

Fastsættelse af kontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Eventuelt.

stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest to måneder før udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling afholdes.

stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

stk. 7. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning benyttes efter begæring af et medlem. Skriftlig afstemning anvendes altid ved personvalg, hvor der er foreslået flere, end der skal vælges.

§ 5

stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet begæring herom til formanden. Generalforsamlingen skal herefter afholdes 4 uger efter, at begæringen er kommet til formandens kendskab.

stk. 2 Indkaldelsesfristen er 2 uger.

§ 6

stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 6 valgte bestyrelsesmedlemmer samt mindst en repræsentant fra Solvang Bibliotek, som udpeges af bibliotekets ledelse. Såfremt biblioteket udpeger mere end én repræsentant, har bibliotekets repræsentanter kun én stemme.

stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserer. Tillidsposterne gælder frem til næste generalforsamling.

stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede arbejdsopgaver.

stk. 5. Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder til møderne.

stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

stk. 7. Suppleanter har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 7

stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører medlemskartotek.

stk. 3. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8

stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9

stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 del flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra og med den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10

stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 del flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2. Ved opløsning tilfalder aktiverne et kulturelt formål efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.

§ 11

stk. 1. Således vedtaget på Liv i Sundbys stiftende generalforsamling den 10.02.1999 og ændret på ordinære generalforsamlinger den 05.02.2001, 19.02.2003, 28.02.2008, 28.02.2011, 29.02.2012, 25.02.2014 og 20.02.2019.

Skriv et svar