Generalforsamling

Generalforsamling onsdag den 26. februar 2020

på Solvang Bibliotek

Referat

Bente Vedel Larsen bød, på vegne af foreningens formand, Sanne Jaensch, velkommen til deltagerne i Liv i Sundbys generalforsamling 2020 samt til to gæster, Irene von Folsach fra Højdevangskirken og Inger Bressendorff fra Solvang Bibliotek. 14 medlemmer deltog.


1. Valg af dirigent og referent.
Hanne Iversen blev valgt til dirigent og Bente Vedel Larsen til referent. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.


2. Valg af
stemmetællere.
Stemmetællere blev Morten Findstrøm og Trine Billum.

3. Bestyrelsens beretning.
Foreningens formand, Sanne Jaensch, aflagde beretning for arbejdet i det forløbne år.

Sanne sagde: ”Tænk, så gik der atter et år, og et forårs- og efterårsprogram er afviklet. Forhåbentligt blev vores deltagere flere oplevelser, indtryk og læren rigere.

For at kunne gøre dette arbejde har vi brug for økonomisk støtte. Og vi får en uundværlig støtte fra Amager Vest Lokaludvalg. Uden deres underskudsgaranti var det ikke muligt at gennemføre vores arrangementer. Så der skal atter lyde et STORT tak til Amager Vest Lokaludvalg for deres accept af vores arbejde, som de viser os med deres økonomiske støtte. Uden den er det svært for os at eksistere, og den giver os arbejdsro til at bruge energien på arrangementerne.

Solvang / Ørestad Bibliotek skal også have en stor tak for husly og medarbejdertimer. Dette er en kæmpe hjælp, I yder os, som vi i bestyrelsen sætter meget stor pris på. Man går aldrig forgæves, om det er teknisk hjælp eller mere lavpraktisk: hvor er der flere kaffekopper?

Vi samarbejder også med Amar:litt, Sundholm8, Partnerskabet, Børnekulturpiloterne, Solvang Kirke, Dyvekeskolen og som noget nyt også Sundby Kirke. Sundby Kirke byder ind med gratis koncerter af meget forskellig karakter. Velkommen til jer.

Når vi skal finde lokaler til vores arrangementer, er det et stort privilegium at have så mange dejlige og velegnede steder at kunne vælge imellem. Og man er stolt over at kunne vise vores lokalsamfund frem. For deltagere måske nogle steder, som de måske ikke lige kendte til i forvejen. Tak for et dejligt samarbejde, og jeg håber, at det vil vare langt frem i tiden.

Bjørka, Hanne og Ove skal også have en tak. Selvom I ikke er i bestyrelsen mere, yder I en kæmpe hjælp. Tusind tak og det er altid så dejligt at se jer til vores arrangementer.

Selvfølgelig skal der også lyde en tak til vore medlemmer. Uden jer var vi ingen forening.

I er grundlaget og jeres økonomiske støtte er vores eneste reelle indtægtskilde. Så hvis I kan hjælpe med at skaffe flere medlemmer, vil det være skønt. Et medlemskab som fødselsdagsgave til de, som har alt eller som bare har brug for at komme mere ud, er måske ikke nogen dårlig ide. De er i hvert fald meget velkomne. For en del af jeres bidrag har vi købt et transportabelt højtaleranlæg med tilhørende mikrofoner, som vi håber kan hjælpe med at give bedre og højere lyd. Vi ved, at det har været et problem at høre, hvad der blev sagt, så dette skulle afhjælpe problemet.

Som noget nyt har vi ikke sendt programmerne ud med posten. I håb om at spare porto har medlemmerne fået en mail om, at hvis de ikke har mulighed for at hente programmet, vil det blive sendt med posten. Og kun et enkelt medlem har bedt om at få det sendt med posten.

Jeg er jo stadig ny som formand og har meget at lære. Men jeg synes, at vi hele tiden udvikler os som bestyrelse. Ved udarbejdelsen af dette års forårsprogram valgte vi en ny fremgangsmåde, hvor vi fik fordelt arbejdsbyrden mere imellem os, så Bente kunne blive aflastet. Det gik godt, men vi skal hele tiden evaluere og vurdere om noget kan forbedres. Men Bente, du yder stadigvæk et kæmpe stykke arbejde i bestyrelsen, og det skal du have tak for. Så skal der også lyde en stor tak til resten af bestyrelsen for jeres store arbejdsindsats. Faktisk er det ikke så svært at være formand med sådan en aktiv og dygtig bestyrelse.

Da jeg kiggede i vores programmer fra 2019, blev jeg faktisk lidt stolt. Hold da op, hvor kommer vi vidt omkring. Børneteater, workshops, foredrag, koncerter og ture. I det forgangne år var vores største og hurtigste udsolgte arrangement et foredrag med Bent Isager-Nielsen ”I forbrydelsens tegn”. Der blev solgt 120 billetter på ca 14 dage. Og der var ca 70 på venteliste. Der er ingen tvivl om, at kendte personer tiltrækker flere deltagere, men vi føler, at vi også skal lave de lidt smallere og absolut ikke mindre interessante arrangementer. Som f.eks. har vi drukket snaps lavet af smagsgivere fra Amager Fælled, hvor vi vandrede rundt derude og kiggede på planterne. Vi har været på Skt Elisabeths hospital og kigget på Freskerne og været bagom lufthavnen. Hørt om Olsen Banden, Jane Austen, Wienerbørn, Viggo Kampmann, Morten Pape, Hammershøi, Wefood og Kim Larsens unge år. Lyttet til Gitta-Maria Sjøberg og familie samt Tom Waits. Lavet kagepynt og bagt julekager samt drukket Dialogkaffe med Özlem Cekic. Og så har jeg ikke nævnt det hele.

Jeg håber at I har nydt, lært eller oplevet noget af det. For det er det, vi gerne vil. Give oplevelser og måske forståelse for mennesket, samfundet og historien til en pris, hvor de fleste kan være med. Og har I nogle ideer eller forslag, så lad os det vide. Vi er her for jer. Tak for det forgangne år, og vi glæder os til at se jer i 2020”.

Flere af generalforsamlingens deltagere roste bestyrelsen for de varierede og spændende programmer. Der var også ros for, at arrangementerne finder sted i mange forskellige lokaler i lokalområdet.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget.

Foreningens kasserer, Bente Vedel Larsen, gentog Sannes tak til Lokaludvalg Amager Vest for støtten til foreningens arrangementer. Lokaludvalgets støtte gives som underskudsgaranti, så det er ikke altid, vi modtager hele det beløb, lokaludvalget har bevilget os, men årsagen hertil kan f.eks. være, at vi har større entreindtægter, end vi har budgetteret med, og det er jo kun godt, da det viser, at der er interesse for foreningens arrangementer.

Foruden indtægterne fra lokaludvalget indeholder regnskabet mindre indtægter fra samarbejdspartnere, f.eks. Solvang Bibliotek, Partnerskabet og Foreningshuset Sundholm8.

Bente gjorde opmærksom på, at dette års overskud havde været mindre end sidste års. Liv i Sundby havde bl.a. brugt penge på et højtaleranlæg i håb om, at alle fremover vil kunne høre, hvad foredragsholderne siger.

Afslutningsvis takkede Bente Hanne Iversen, foreningens tidligere kasserer gennem mange år, for den hjælp, hun havde givet hele året.

Flere af generalforsamlingens deltagere gav udtryk for, at de var glade for de lave entrepriser, som bevirker, at det ikke er økonomi, der afholder folk fra at deltage i foreningens arrangementer. Ligeledes var der opbakning til, at foreningen fortsat opererer med differentierede priser til medlemmer og ikke-medlemmer.

Revisor Berit Bro havde inden generalforsamlingen revideret regnskabet, og det blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingens deltagere.

Herefter fortalte Bente lidt om dette års budget og understregede, at der i forbindelse med budgetlægningen er skelet til regnskabet for 2019.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Generalforsamlingens deltagere var meget tilfredse med dette forslag, og kontingentet er for 2021 således stadig 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på denne generalforsamling.

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for et år.

Povl og Ilona Rasmussen, Bente Vedel Larsen og Trine Billum blev genvalgt. Trine Billum er nu suppleant nr. 1. Der var ingen af generalforsamlingens deltagere, der stillede op til den anden suppleantpost, men alle var enige om, at bestyrelsen kan inddrage eventuelt interesserede i bestyrelsesarbejdet, hvis der melder sig sådanne i årets løb.

Bestyrelsen består nu af Sanne Jaensch, Sara Fiil, Povl Rasmussen, Ilona Rasmussen, Hanne Degnbol, Bente Vedel Larsen, Morten Findstrøm, Johan Ejlersen Fournaise og Mads Bluhm med Trine Billum som suppleant. Morten Findstrøm, Johan Ejlersen Fournaise og Mads Bluhm deler Solvang Biblioteks bestyrelsesplads, og de var således ikke på valg.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorerne Max Bruun og Berit Bro blev genvalgt til revisorer, og Kirsten Fischer blev genvalgt til revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Irene von Folsach fortalte om sit arbejde som kulturmedarbejder i Højdevangskirken og foreslog Liv i Sundby at indgå i et samarbejde om nogle af arrangementerne i kirkens menighedshus. Vi aftalte, at Irene deltager i et kommende bestyrelsesmøde for at aftale nærmere herom.

Herefter kom nogle af generalforsamlingens deltagere med forslag til kommende arrangementer: Kirsten Fischer foreslog et arrangement med Dy Plambech. Desuden anbefalede hun en trio, Bahia, som hun havde hørt spille på Ordrup Bibliotek. Hun foreslog også et arrangement med Bydelsmødrene på Amager. Anne Lise Wagner fortalte, at hun har kontakt til dem. Inger Marie Riis foreslog arrangementer med Puk Damsgård og med krigsfotografen Jan Grarup. Desuden foreslog hun, at Liv i Sundby og Solvang Kirke sammen laver et arrangement i 2021 om den nye Højskolesangbog.

Dirigent Hanne afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden, og Sanne takkede Hanne for god ledelse af generalforsamlingen og alle tilstedeværende for deltagelsen.

Bente Vedel Larsen                                                                       Hanne Iversen

Referent                                                                                            Dirigent

Kulturforeningen LIV i SUNDBY

Hermed indkaldes til Liv i Sundbys generalforsamling onsdag den 26.2.2020.

Klokken 18.00, dvs. inden generalforsamlingen, inviteres foreningens medlemmer på smørrebrød.  Send en mail til livisundby@gmail.com senest den 19.2, hvis I ønsker at deltage i spisningen.

Det er nu tid til at betale kontingent for 2020.

Kontingentet for 2020 er 125 kr. for enkeltmedlemmer og 300 kr. for institutioner og foreninger. For at I kan stemme til generalforsamlingen, skal kontingentet betales senest onsdag den 19.2.2020.

Alle opfordres til at betale via elektronisk overførsel. Har I ikke mulighed for det, kan kontingentet dog også betales kontant på Solvang Bibliotek eller i forbindelse med et arrangement.

Foreningens kontonummer er 1551-0060028826. Husk at påføre navn og e-mailadresse på indbetalingen.

Til orientering for institutionsmedlemmer oplyses, at Liv i Sundbys CVR-nummer er 32173861.

________________________________________________________________________________

ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 26.2.2020 kl. 19.00 på Solvang Bibliotek, Remisevej 14.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse og orientering om budget 2020
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, ulige år 3 medlemmer, lige år 3 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Vend!

Foreningens reviderede regnskab for 2019 vil blive lagt på hjemmesiden nogle dage før generalforsamlingen og kan desuden hentes på Solvang Bibliotek.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, dvs. søndag den 16. februar. Forslag sendes til foreningens formand, Sanne Jaensch, livisundby@gmail.com

Bestyrelsen består for tiden af følgende personer:

Formand                                                   Sanne Jaensch

Næstformand                                           Sara Fiil

Kasserer                                                    Bente Vedel Larsen

Bestyrelsesmedlemmer                             Povl Rasmussen

                                                                 Ilona Rasmussen

                                                                 Hanne Degnbol

                                                                 Morten Findstrøm

                                                                  Mads Bluhm

                                                                 Johan Ejlersen Fournaise

Suppleant                                            Trine Billum

På valg er Povl Rasmussen, Ilona Rasmussen og Bente Vedel Larsen. Alle tre genopstiller.

Morten Findstrøm, Mads Bluhm og Johan Ejlersen Fournaise, som alle er ansatte på Ørestad og Solvang Biblioteker, beklæder Solvang Biblioteks bestyrelsespost og er ikke på valg.

Suppleant Ove Johansen genopstiller ikke. Suppleant Trine Billum genopstiller.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmer, jvf. vedtægternes §4, stk. 3, have betalt forfaldent kontingent senest en uge inden generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 19. februar.

Referatet af generalforsamlingen vil blive lagt på foreningens hjemmeside og vil desuden kunne hentes på Solvang Bibliotek.

På bestyrelsens vegne

Sanne Jaensch, formand

        Kulturforeningen Liv i Sundby, Solvang Bibliotek, Remisevej 14, 2300 København S

Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2019
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 109817
Kontingenter 13200
Entreindtægter 44953
Ande indtægter 29000
Indtægter i alt 196970
Udgifter
Honorarer -130000
Diverse aktiviteter -29794
Teaterforestillinger -12080
Program -21657
Porto & IT-udg. -1828
Gebyrer -300
Kontingenter -300
Udgifter i alt -195959
Resultat 1011
Resultatopgørelse Liv i Sundby 31. december 2018
Indtægter
Tilskud fra Lokaludvalg Amager Vest 115323
Kontingenter 13700
Entreindtægter 50217
Andre indtægter 28827
Indtægter i alt 208067
Udgifter
Honorarer -123800
Diverse aktiviteter -18724,8
Teaterforestillinger -21542,6
Program -28375
Porto &IT-udg -1718
Gebyrer -346
Kontingenter -200
Udgifter i alt -194706
Resultat 13360,6
Balance Liv i Sundby 31. december 2019
Aktiver
Tilgodehavender 5.000
Danske Bank 83.204
Kassebeholdning 658
Aktiver i alt 88.862
Passiver
Egenkapital 01-01-19 87.851
Årets resultat 1.011
Egenkapital i alt 88.862
Passiver i alt 88.862